ĐỊNH NGHĨA  VÀ CHẨN ĐOÁN THAI CHẬM PHÁT TRIỂN TRONG TỬ CUNG 

THAI CHẬM PHÁT TRIỂN TRONG TỬ CUNG 

  1. ĐỊNH NGHĨA 

Khái niệm thai nhẹ cân là khi thai đủ tháng, trọng lƣợng thai lúc sinh dƣới 

2500gr Trong thực tế, khái niệm thai chậm phát triển trong tử cung bao gồm trọng 

lƣợng thai tại thời điểm thăm khám và sự phát triển của thai. Để xác định thai thực 

sự có chậm phát triển hoặc ngừng phát triển thì phải đo kích thƣớc và ƣớc lƣợng 

trọng lƣợng thai ở ít nhất 2 lần thăm khám liên tiếp cách nhau 01 tuần. Tùy từng tác 

giả, tùy từng nhóm nghiên cứu mà giới hạn của thai chậm phát triển trong tử cung 

thay đổi, nằm dƣới đƣờng bách phân vị thứ 10, thứ 5 hoặc thứ 3. 

  1. CHẨN ĐOÁN 

2.1. Lâm sàng 

Không có dấu hiệu đặc trƣng 

Có thể có một số gợi ý: 

– Tiền sử đẻ con chậm phát triển trong tử cung 

– Mẹ tăng cân ít hơn bình thƣờng 

– Chiều cao tử cung nhỏ hơn tuổi thai 

– Phát hiện đƣợc một số nguyên nhân: HA cao, mẹ bị bệnh lý mạn tính… 

2.2. Siêu âm 

Là phƣơng pháp giúp chẩn đoán hữu hiệu 

So sánh đối chiếu các kích thƣớc của thai nhi với kích thƣớc chuẩn ( các chỉ số 

về kích thƣớc thai đƣợc xây dựng dựa trên các nghiên cứu mô tả cắt ngang) đánh 

giá thai chậm phát triển trong tử cung cân đối hay không cân đối 

2.2.1. Chỉ số:

đƯờng kính lƣỡng đỉnh 

70% các trƣờng hợp thai chậm phát triển trong tử cung có kích thƣớc đƣờng 

kính lƣỡng đỉnh nhỏ hơn so với tuổi thai 

2.2.2. Chỉ số:

chu vi bụng 26 

Đây là một chỉ số thƣờng đƣợc sử dụng nhất để dự đoán thai chậm phát triển 

trong tử cung. Chu vi bụng có giá trị dự đoán thai chậm phát triển trong tử cung cao 

hơn chỉ số đƣờng kính lƣỡng kính, chu vi đầu và chiều dài xƣơng đùi. 

Tốc độ tăng trƣởng của đƣờng kính chu vi bụng đóng vai trò quan trọng trong 

chẩn đoán thai chậm phát triển trong tử cung ở một số trƣờng hợp ngƣời mẹ không nhớ 

chính xác ngày kinh, không đánh giá đƣợc tuổi thai, nếu tốc độ tăng của chu vi bụng 

dƣới 10 mm trong 15 ngày thì có thể nghĩ tới thai chậm phát triển trong tử cung. 

2.2.3. Chỉ số: chiều dài xƣơng đùi 

Chỉ số này không có giá trị đặc biệt trong chẩn đoán thai chậm phát triển trong 

tử cung. 

2.2.4. Tình trạng nước ối 

Có đến 90% các trƣờng hợp thai chậm phát triển trong tử cung có tình trạng 

thiểu ối, ngƣợc lại nếu kèm theo đa ối thì phải nghĩ tới các nguyên nhân thai bất 

thƣờng nhƣ rối loạn NST, bệnh lý gen.. 

2.2.5. Độ trưởng thành bánh rau 

Không có nhiều giá trị trong chẩn đoán và dự báo thai chậm phát triển trong tử cung. 

2.2.6. Ước lượng trọng lượng thai 

Rất khó để có một công thức tính chính xác trọng lƣợng thai nhi trong tử cung, 

chúng ta chỉ có thể ƣớc đoán trọng lƣợng thai trong khoảng cộng trừ 10 % của giá 

trị trung bình, đối chiếu với biểu đồ phát triển trọng lƣợng thai theo tuổi thai để 

chẩn đoán thai chậm phát triển trong tử cung. Ngoài ra còn một số chỉ số tham khảo 

khác nhƣ: chu vi đùi, tỷ lệ giữa chiều dài xƣơng đùi và chu vi đùi, tỷ lệ giữa chu vi 

đầu và chu vi bụng… 

Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Giảm giá sỉ khi mua trên 5SP bất kỳ
Bấm Gọi đặt hàng
Gọi Điện trực tiếp để được Dược sĩ, Bác Sĩ Nhà Thuốc Z159 tư vấn: 0377 963 359
btn-dangkyhocthu

0377 963 359

0379.653.075

hotline nhathuocz159